Продължете към съдържанието

Общи условия

I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Платформата “Сайтът на Силвина”, находяща се на уеб адрес https://silvina-bg.com/ (Платформата) е собственост на „Супер продуктивност“ ЕООД с ЕИК 203788159 (Компанията), регистрирана спрямо законодателството на Република България. При използването на Платформата и тълкуването на настоящите Общи условия следва да се прилага законодателството на Република България.
 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
  • Наименование на Доставчика: „Супер продуктивност“ ЕООД
  • Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н „Триадица“, ул. „Иван Денкоглу“ №15А, партер
  • Адрес за упражняване на дейността: гр. София, п.к. 1000, р-н „Триадица“, ул. „Иван Денкоглу“ №15А, партер
  • Данни за кореспонденция: silvina@silvina-bg.com
  • Надзорни органи:
   (1) Комисия за защита на личните данни
   Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
   Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
   Уеб сайт: www.cpdp.bg

   (2) Комисия за защита на потребителите
   Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6
   тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22
   Уеб сайт: www.kzp.bg

 3. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:
  • „Потребител“ – физически лица, използващи Платформата.
  • „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на Платформата приема при използването на последната.
  • „Услуга“ – услуги на информационното общество, предоставяни чрез Платформата.
 4. Платформата и информацията, предлагана в нея, функционират при описаните по-долу правила. Използването на Платформата предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на Платформата, той има право да се въздържа от използването ѝ, а в противен случай автоматично се констатира приемането на всички условия. С всяко използване на услугите на уебсайта https://silvina-bg.com/, включително с отварянето на интернет страницата или чрез натискане на интернет препратка от заглавна или която и да е друга страница от сайта, Потребителят декларира, че е запознат и се съгласява с настоящите общи условия.

II. СИГУРНОСТ

 1. Платформата съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.
 2. Компанията не гарантира постоянното функциониране на Платформата.

III. ДОСТЪП

 1. Компанията си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или цялата Платформа за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.
 2. Компанията си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в Интернет, които се контролират от Компанията. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.
 3. Компанията си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в Интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Компанията няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

 1. Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.
 2. За да използва Услугата, Потребителят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.
 3. Паролата за отдалечен достъп се определя от Потребителя чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.
 4. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 5. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
 6. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
 7. В случай че за регистрация на Потребителя за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.
 8. Потребителите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.
 9. Договорът се сключва на български език.
 10. Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, заедно с всички изменения и допълнения в тях.
 11. Страна по договора с Доставчика е Потребителят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
 12. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването ѝ се счита за сключен от момента на заявяването ѝ от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.
 13. За сключването на този договор Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.
 14. В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Потребителя, договорът за използването ѝ се счита за сключен от момента на първото ѝ използване от Потребителя. В този случай настоящите общи условия имат действие от момента на първото използване на услугата или на уебсайта на Доставчика от Потребителя до момента на преустановяване на използването.
 15. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
 16. Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.
 17. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора чрез недвусмислено уведомление до Доставчика на електронната поща на Доставчика: silvina@silvina-bg.com.
 18. Алинея IV.16. не се прилага в случай, че услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика. Изпълнението на услугите се счита започнало и изпълнено изцяло с предоставяне на онлайн достъп до избраното от Потребителя Обучение и вход в системата от страна на Потребителя с потребителско име и парола. Със съгласието си с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява и изрично потвърждава, че знае, че ще изгуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика.

V. ОТГОВОРНОСТ

 1. Компанията прави всичко възможно, за да гарантира качеството и истинността на информацията, предоставена чрез Платформата. Цялата информация на Платформата не е предназначена да бъде заместител на професионален медицински съвет, диагноза, лечение, правна, финансова, счетоводна или друга консултация. Компанията и/или лицата, посочени като автори на информацията в Платформата, не поемат отговорност за приложението на информация от Платформата от страна на Потребителя. Ако не сте сигурни в приложението ѝ, следва да извършите допълнителна консултация със специалист по отношение на тази информация.
 2. Информацията, предоставена на Платформата, може да бъде обща и абстрактна. Правилното ѝ прилагане в практиката зависи от правилната квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на Платформата. Това е причината, поради която Компанията не носи никаква отговорност, в случай че Потребителят приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя настъпят вреди.
 3. Изпращайки материали до който и да е от сървърите на Компанията, чрез електронна поща или през Платформата включително, но не само, Потребителят се задължава:
 • Материалите и информацията в/с тях да не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
 • Да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.
 • Да публикува материали и информация в/с тях, които притежава или има неограничени права да ги предоставя. С акта на публикуване на материал, който е обект на авторско право, Потребителят отстъпва неизключително право на ползване на Компанията по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права. Компанията не използва публикуваните от Потребителя материали за стопанска дейност и не дължи възнаграждение на Потребителя.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. При изпращането на информация, представляваща лични данни, до сървърите на https://silvina-bg.com/ от страна на потребителя, „Супер продуктивност“ ЕООД като регистриран администратор на лични данни се задължава да обработва информацията в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни, за целта на платформата и без да я предоставя на трети лица.
 2. При публикуването на информация на интернет станицата https://silvina-bg.com/ в достъпните за всички потребители секции, Потребителят не е длъжен да предоставя свои лични данни. В случай, че Потребителят прецени да публикува информация за себе си, чрез която може да бъде идентифициран пряко или непряко, той извършва това на своя отговорност и не се ползва от защитата, предоставяна от „Супер продуктивност“ ЕООД относно личните данни.

VII. „БИСКВИТКИ”

 1. Платформата събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

VIII. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Публикуваната на Платформата информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на Компанията, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, включително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или други неточности, Потребителят има възможност да се обърне към екипа на Компанията и да посочи несъответствието. Компанията си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост да предприеме действия за отстраняването му.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

 1. Компанията запазва правото си да променя или подновява настоящите Общи условия, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на Платформата.

X. АВТОРСКИ ПРАВА

 1. Всички елементи на съдържанието на Платформата, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост и са притежание на Компанията и/или нейните партньори, предоставили за публикуване съответните материали.
 2. Потребителят има неизключителното и непрехвърлимо право да използва, даунлоудва, съхранява, зарежда на екран и принтира съдържанието на Платформата за лични нетърговски цели.
 3. Потребителят има право да използва заглавие и/или част от текст от Платформата в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на Платформата, при условие че това не причинява вреди за Компанията, при запазване обозначаване на името на Платформата и посочване на електронна препратка към нея. Начинът на отваряне на електронната препратка не следва да въвежда Потребителя в заблуждение по отношение на Компанията и/или нейните партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Компанията и/или нейните партньори интерфейс.
 4. Информацията, получена чрез RSS канал, не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Компанията си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.
 5. За всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на информацията, публикувана на Платформата, извън посочените в чл. 2, 3 и 4 на настоящия раздел от Общите условия, се изисква изрично писмено разрешение на Компанията. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на Платформата без посоченото изрично писмено разрешение на Компанията.
 6. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при ползване на Платформата.

XI. ОБРАТНА ВРЪЗКА И КОМУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Компанията гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя. След като последният регистрира своя електронен адрес в Платформата, Потребителят се съгласява да получава информация, изпращана от Компанията.
 2. Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на електронна комуникация от Компанията чрез съответния линк в изпращаните електронни съобщения.
 3. Компанията си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с Платформата. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на Компанията във връзка с Платформата, така и по различни физически начини, включително, но не само брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.

XII. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 1. С използването на Платформата и информацията в нея, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва Платформата за лични и нетърговски цели.