Както споменах в предишния пост по темата, днес ще се опитам да обхвана всички действия, които можете да предприемете, ако при напускане на работа не ви изплатят цялото трудово възнаграждение или част от него. В такъв случай, имате право да съдите работодателя, за да ви изплати дължимото.

Преди това, обаче, ви препоръчвам да подадете жалба в регионалната инспекция по труда, която обслужва населеното място, в което сте работили. В жалбата посочете от коя до коя дата сте работили, при коя фирма (с пълните й данни, включително и адреса, на който сте извършвали дейността и адреса на регистрация на фирмата, ако са различни), при какво трудово възнаграждение и каква част от него не ви е изплатена, както и вашите лични данни, включително пощенски адрес и телефон за контакт. Най-добре е да занесете жалбата си лично, като не забравяте да поискате входящ номер от служителя, който я приема – по този начин впоследствие ще можете да търсите отговора й, ако той не ви бъде изпратен. В случай, че не можете да я занесете лично, изпратете я по пощата, задължително с обратна разписка, за да сте сигурни, че е получена.

След като сте подали жалба, инспекцията е длъжна да направи проверка на работодателя и да ви отговори писмено какви действия е предприела и какво е установила при проверката. Запазете този отговор – той ще ви послужи, ако се наложи да заведете дело.

Преди да се обърнете към съда, препоръчително е да прибегнете към медиация. Медиацията е доброволна, т.е. не можете да накарате бившия си работодател да се яви на сесия по медиация, но в случай, че той се съгласи, с помощта на медиатора можете да се договорите за разрешаване на спора. Последвайте линковете от статията за медиацията в Wikipedia, за да намерите медиатор близо до вас, при когото ще ви бъде удобно да се явите.

В случай, че бившият ви рабодотател откаже да се яви на медиация или не постигнете споразумение, имате пълното право да го дадете под съд. При това, тъй като неизплатеното възнаграждение по трудов договор представлява трудов спор, вие не дължите никакви такси по това дело. Заплащате единствено хонорар на адвоката си, като впоследствие съдът ще ви присъди възстановяване на разходите за адвокатски хонорари, обикновено изцяло. Относно размера на адвокатските хонорари и задълженията на адвоката трябва да подпишете договор, който адвокатът ще ви предостави и в който трябва да бъде ясно разписано какви права има адвокатът (напр. да се явява сам на делото, ако вие не можете да присъствате на всяко явяване и да действа от ваше име), колко често ще му заплащате (обикновено за всяко явяване пред съда) и каква сума. Прочетете договора внимателно, преди да подпишете и ако има нещо в него, което не ви е ясно, настоявайте за разяснение. Ако адвокатът не ви предложи договор, дори след поискване от ваша страна, не се занимавайте с него, а потърсете друг!

Колкото повече материали във връзка със случая дадете на адвоката си, толкова по-добре. Разкажете всичко и предоставете копие от трудовия си договор, копие от вашата жалба към инспекцията по труда и от нейния отговор (ако не сте го получили, потърсете го по входящ номер или по номера на обратната разписка – от инспекцията трябва да могат да го предоставят), информация за това дали сте се опитвали да уредите спора извън съда, по какъв начин и т.н. С помощта на тази информация адвокатът ще състави искова молба от ваше име, която ще ви предостави за одобрение, след което ще я внесе в съда и ще очаквате назначаване на дата за гледане на делото.

Уточнете също така дали адвокатът ви ще има право да се явява в съда от ваше име или задължително ще трябва да присъствате и вие. При всички случаи, ако за изхода от делото се изисква да вземете някакво решение, адвокатът няма да го вземе вместо вас – ако го упълномощите да се явява, само ще си спестите ходенето до съда няколко пъти, често за незначителни неща.

Когато бъде насрочена дата за първото гледане на делото, вие и ответникът (т.е., бившият ви работодател) ще получите призовки да се явите в съда (а ако сте упълномощили адвоката да се явява вместо вас, призовка ще получи само той). При гледането на делото, съдът ще разгледа вашите доказателства (трудов договор, кореспонденция с инспекцията по труда и други, ако разполагате с такива), а ответникът ще трябва да докаже с документи, че ви е платил възнаграждението – т.е., да представи подписан от вас документ за изплащане на сумата, която твърдите, че не ви е платена. Обикновено след първото гледане на делото се назначава т.нар. вещо лице, което посещава офиса на бившия ви работодател, за да провери на място дали имате трудово досие към тази фирма, дали във ведомостите фигурира вашата заплата, кога и колко ви е било плащано и т.н. В почти всички случаи, подобни спорове се печелят – ако не сте взели пари, ответникът няма как да представи документ, че сте. (А ако представи нещо, уж подписано от вас, можете да изискате експертиза на подписа, с която да докажете, че е фалшифициран.)

В повечето случаи, след максимум 4-5 явявания в съда ще сте спечелили делото. За съжаление, дори след това има хора, които не изпълняват съдебното решение. Следващия път ще споделя опита си с това, какво можете да направите в такъв случай, за да получите парите, които са ви били присъдени.